Banner

Organizing Committee

 • General Chairs:
 • Vice General Chair:
 • TPC Co-Chairs:
  • Xiaofeng Gao (Shanghai Jiao Tong University, China)
  • Hongwei Du (Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China)
 • Publicity Co-Chairs:
  • Chenchen Wu (Tianjin University of Technology, China)
  • Dongdong Ge (Shanghai University of Finance and Economics, China)
 • Financial Chair:
  • Fay Zhong (California State University, USA)
 • Publication Chair:
  • Meng Han (Kennesaw State University, USA)
 • Web Chair:
 • Local Organization Chair:
  • Sherman Hung (Shanghai Jiao Tong University)