Faculty Members


Guihai Chen

  • Research Interests:

Fan Wu

  • Research Interests:

Xiaofeng Gao

  • Research Interests:

Linghe Kong

  • Research Interests:

Postdoctor and PhD. Students


Supervisor: Guihai Chen


Tao Chen

Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Yuanning Gao

Supervisor: Linghe Kong


Graduate Students


Supervisor: Guihai Chen


Shilei Tian

Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Yuchen Xia
Luke
Hao Zhou
spring chu
Jiaxi Liu
Ailun Song
Sherman Hung
steins
Mingding Liao
Xinjian Luo
Lei Jiang

Supervisor: Linghe Kong


Undergraduate Students


Supervisor: Guihai Chen


Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Zijie Huang
Shike Zhang
Guanhao Wu
YT
Nino
SHUNJIA ZHU
Luoyao Hao
Nicole
Qitian Wu
Zefeng Liu
Yuan Xu
Gao Tianxiang
Zhenhao Cao
Yichen Zhu
JinningLi
UN WENG WA
Irene Linux
Zhu Tao
Liu Kaichen
Wu Jiachen
Jim
Jiacheng Luo
rambo
Jiahao Fan
Louis
Qin Gehua
Chenlin Liu
Chao Wang
Micheal Yang
Wang Chunwei
Ge Shijie
Liu Xiao
Yiming Zhang
Jiayi Xu
Sen Li
Liu Wei
Hong Yunyan
Jiahao Fan
cindy
Laurent
Yujun Zhao
EVANDER

Supervisor: Linghe Kong


Alumni/Alumnae