Faculty Members


Guihai Chen

  • Research Interests: parallel computing, wireless networks, data centers, peer-to-peer computing, high-performance computer architecture and data engineering

Fan Wu

  • Research Interests:

Xiaofeng Gao

  • Research Interests: wireless communications, data engineering, and combinatorial optimizations

Linghe Kong

  • Research Interests:

Postdoctor and PhD. Students


Supervisor: Guihai Chen


Tao Chen

Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Yuanning Gao
Zheng Zuowu
Yang Wang
Kevin

Supervisor: Linghe Kong


Graduate Students


Supervisor: Guihai Chen


Shilei Tian

Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Yuchen Xia
Luke
Hao Zhou
Jiaxi Liu
Ailun Song
Sherman Hung
steins
Mingding Liao
Lei Jiang
Spring Chu
Xinjian Luo

Supervisor: Linghe Kong


Undergraduate Students


Supervisor: Guihai Chen


Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Zijie Huang
Shike Zhang
Guanhao Wu
YT
Nino
SHUNJIA ZHU
Luoyao Hao
Nicole
Zefeng Liu
Yuan Xu
Gao Tianxiang
Zhenhao Cao
Yichen Zhu
JinningLi
UN WENG WA
Zhu Tao
Liu Kaichen
Wu Jiachen
Jim
Jiacheng Luo
rambo
Jiahao Fan
Louis
Qin Gehua
Chenlin Liu
Chao Wang
Micheal Yang
Wang Chunwei
Ge Shijie
Liu Xiao
Sen Li
Liu Wei
Hong Yunyan
Jiahao Fan
cindy
Laurent
Yujun Zhao
Hengrui Zhang
Eva
Weiming BAO
Xuehan Sun
Zhixian Yang
Xiaosong Jia
Fang Hu
Ruizhe Tong
James
Deniece
Runxin Xu
Cao Shiyi
Cathy
Ruofan Liang
Dongyue Li
Qiming Zheng
Evander Hao
Zhu Leqi
ZixuanZhang
James
Chen Jiadong
Kelly
Ziqi Yang
Qitian Wu
Daisy
Axelle
Dongyue Li
Ke Li
Yuanyan Ji
Xueyan Li
Dai Jiacheng
ZhaoruiLi
Yin Lin
Shirley
fei xue
Yiming Zhang

Supervisor: Linghe Kong


Alumni/Alumnae