Banner

Co-Chairs of Program Committee:

  • Xiaodong Hu (CAS, China)
  • Guohui Lin (Univ. of Alberta, Canada)
  • Guochuan Zhang (Zhejiang Univ., China)

Co-Chairs of Organizing Committee:

  • Xiaofeng Gao (SHJT Univ., China)
  • Tiande Guo (Univ. of CAS, China)
  • Yinfeng Xu (Donghua Univ., China)
  • Yanqin Bai (Shanghai Univ., China)

Sponsors