Faculty Members


Guihai Chen

  • Research Interests: parallel computing, wireless networks, data centers, peer-to-peer computing, high-performance computer architecture and data engineering

Fan Wu

  • Research Interests:

Xiaofeng Gao

  • Research Interests: wireless communications, data engineering, and combinatorial optimizations

Linghe Kong

  • Research Interests:

Postdoctor and PhD. Students


Supervisor: Guihai Chen


Tao Chen

Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Yuanning Gao
Yang Wang
Kevin
Yang Wang
Huang Xiuqi
ZHIYAO LI
Zuowu Zheng

Supervisor: Linghe Kong


Isabelle
wangxiong

Graduate Students


Supervisor: Guihai Chen


Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Yuchen Xia
Luke
Hao Zhou
Jiaxi Liu
Ailun Song
Sherman Hung
Mingding Liao
Lei Jiang
Laurent
Quanquan Chu
Xinjian Luo
Lu Haozhen
Laurent

Supervisor: Linghe Kong


Jiapeng Huang
Junqin Huang
Yifeng Cao
Lawrence Wong
wangzhe

Undergraduate Students


Supervisor: Guihai Chen


Supervisor: Fan Wu


Supervisor: Xiaofeng Gao


Zijie Huang
Shike Zhang
Guanhao Wu
YT
Nino
SHUNJIA ZHU
Luoyao Hao
Nicole
Zefeng Liu
Zhenhao Cao
Jiacheng Luo
Jiahao Fan
Louis
Chaoqi Yang
Liu Wei
Hong Yunyan
Jiahao Fan
cindy
Yujun Zhao
Hengrui Zhang
Eva
Weiming BAO
Xuehan Sun
Xiaosong Jia
Fang Hu
Ruizhe Tong
James
Runxin Xu
Cao Shiyi
Cathy
Qiming Zheng
Zhu Leqi
ZixuanZhang
James
Chen Jiadong
Kelly
Ziqi Yang
Qitian Wu
Daisy
Axelle
Dongyue Li
Ke Li
Yuanyan Ji
Xueyan Li
Dai Jiacheng
ZhaoruiLi
Yin Lin
Shirley
fei xue
Chonghuan Wang
dio
Zhixian Yang
Ge Yan
Zhanghui Yu
Yulong Song
Adam Chen
Siqi Shao
Hao Sun
Maggie
Shuodian Yu
BuqingNie
Sihui Xu
Sihui Xu
Lan Lou
Emma
GONG WEIZHI
Bocheng.Chen
angela
Haowei Huang
Gao Yucen
JachinShen
Shenjie Gu
Jiani Lu
Katherine
Hunt Hu
Jiaming Luo
Gao
Océane
Weiqi Feng
Feng Hong
Ji Gang
Jenifer
Paul Young
Yangsong Zhang
Yanhao Wang
Shenjie Gu
Tianyao Shi
Ye Zhixing
yufeizhu
null
Ye Zhixing
Grant Lee
ZHU Yunhui (Lisa)
carl
kylinchen
Zhicun Chen
Elle Wu
Jinyi Xiang
MuyaoChen
Joshua Chen
Abigail WEI
Bob
QiLin Wang
YingRuan
Lin Bian
Yunhao Zhang
Tina
Jincheng Wang
YONGYI HU

Supervisor: Linghe Kong


Zhenzao Wen
Shark
Zucheng Wu

Alumni/Alumnae

Shilei Tian